Nderim Lushi    created a new article
1 w ·Translate

SHBA-të janë shumë konsistentë në terrorin e tyre kundër shqiptarëve | #american Terrorism

SHBA-të janë shumë konsistentë në terrorin e tyre kundër shqiptarëve

SHBA-të janë shumë konsistentë në terrorin e tyre kundër shqiptarëve

E ftoj ambasadën terroriste në Tiranë që të heqi dorë nga terrori dhe nga tirania që ka mbjellur anekënd Shqipërisë. Edhe pse sot jemi nën thundër e nën pushtim të egër të qeverisë amerikane, asnjë shqiptarë nuk do gjejë qetësi pa dëbuar nga territoret shqiptare dhe a